Tag: sharjah

Sharjah, UAE

Impressions from Emirate Sharjah near Dubai.